94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

26 480 | 662 m2
nr oferty: 050869

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, częściowo graniczące z kompleksem leśnym. Wraz z działkami sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu quot;Jeziora Szczecineckiequot;. Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; - nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; - ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; - na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Określono następujące zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów: - zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w drodze; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). PROMOCJA! MOŻLIWOŚĆ KUPNA CZĘŚCI DZIAŁEK NA RATY BEZ ODSETEK PŁATNE W TERMINIE DO 5 LAT. NR DZIAŁKIPOWIERZCHNIA (M2)CENA (PLN)CENA ZA M2 (PLN)DOSTĘPNOŚĆRATY (WPŁATA POCZĄTKOWA, OKRES SPŁATY, WYSOKOŚĆ RATY) 205/196436199 51631DOSTĘPNA (4)- 205/235691176 42131DOSTĘPNA (4)- 205/263941122 17131DOSTĘPNA (4)- 205/303824118 54431DOSTĘPNA (4)- 205/374330134 23031DOSTĘPNA (4)- 205/404301133 33131DOSTĘPNA (4)- 205/423451106 98131DOSTĘPNA (4)- 205/465286163 86631DOSTĘPNA (4)- 205/495463169 35331DOSTĘPNA (4)- 205/513925121 67531DOSTĘPNA (4)- 205/553961122 79131DOSTĘPNA (4)- 205/61198161 41131DOSTĘPNA (4)- 205/66 SPRZEDANA- 205/69229971 26931DOSTĘPNA (4)- 205/714023124 71331DOSTĘPNA (4)- 205/77245676 13631DOSTĘPNA (4)- 205/81313897 27831DOSTĘPNA (4)- 205/84 SPRZEDANA- 205/87306795 07731DOSTĘPNA (4)- 205/92199161 72131DOSTĘPNA (4)- 205/93 SPRZEDANA - 205/95231171 64131DOSTĘPNA (4)- 205/96 SPRZEDANA- 205/98 SPRZEDANA- 205/100157036 11023DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 542 ZŁ 205/101 SPRZEDANA - 205/1073443106 73331DOSTĘPNA (4)- 205/109193159 86131DOSTĘPNA (4)- 205/110267082 77031DOSTĘPNA (4)- 205/111203863 17831DOSTĘPNA (4)- 205/113 SPRZEDANA- 205/125 SPRZEDANA- 205/126 SPRZEDANA- 205/127 SPRZEDANA- 205/1292952103 32035DOSTĘPNA (4)- 205/139 SPRZEDANA- 205/140 SPRZEDANA- 205/143 SPRZEDANA- 205/1343567142 68040DOSTĘPNA (4)- 205/1473324132 96040DOSTĘPNA (4)- 205/1493082107 87035DOSTĘPNA (4)- 205/152 SPRZEDANA- 205/154 SPRZEDANA- 205/155 SPRZEDANA- 205/156 SPRZEDANA- 205/157 SPRZEDANA- 205/158 SPRZEDANA- 205/159 SPRZEDANA- 205/160 SPRZEDANA- 205/161 SPRZEDANA- 205/162 SPRZEDANA- 205/1676013378 81963DOSTĘPNA (4)- 205/168 SPRZEDANA- 205/170 SPRZEDANA- 205/171 SPRZEDANA- 205/172 SPRZEDANA- 205/188139657 23641DOSTĘPNA (1)- 205/189139257 07241DOSTĘPNA (1)- 205/190128752 76741DOSTĘPNA (1)- 205/192129353 01341DOSTĘPNA (1)- 205/193141257 89241DOSTĘPNA (1)- 205/194101441 57441DOSTĘPNA (1)- 205/195104542 84541DOSTĘPNA (1)- 205/196111145 55141DOSTĘPNA (1)- 205/197111045 51041DOSTĘPNA (1)- 205/199102241 90241DOSTĘPNA (1)- 205/200101641 65641DOSTĘPNA (1)- 205/201111045 51041DOSTĘPNA (1)- 205/202133954 89941DOSTĘPNA (1)- 205/203133954 89941DOSTĘPNA (1)- 205/204117248 05241DOSTĘPNA (1)- 205/205105643 29641DOSTĘPNA (1)- 205/22891645 80050DOSTĘPNA (1)- 205/23090245 10050DOSTĘPNA (1)- 205/231106153 05050DOSTĘPNA (1)- 205/232100045 00045DOSTĘPNA (1)- 205/234107648 42045DOSTĘPNA (1)- 205/235119753 86545DOSTĘPNA (1)- 205/236119153 59545DOSTĘPNA (1)- 205/237134260 39045DOSTĘPNA (1)- 205/238112250 49045DOSTĘPNA (1)- 205/239115351 88545DOSTĘPNA (1)- 205/240118153 14545DOSTĘPNA (1)- 205/241118253 19045DOSTĘPNA (1)- 205/242119159 55050DOSTĘPNA (1)- 205/24397748 85050DOSTĘPNA (1)- 205/244100250 10050DOSTĘPNA (1)- 205/245104552 25050DOSTĘPNA (1)- 205/363116447 72441DOSTĘPNA (1)- 205/441136468 20050DOSTĘPNA (2)- 205/443147673 80050DOSTĘPNA (2)- 205/444114546 94541DOSTĘPNA (2)- 205/445113746 61741DOSTĘPNA (2)- 205/446108044 28041DOSTĘPNA (2)- 205/448111245 59241DOSTĘPNA (2)- 205/449138556 78541DOSTĘPNA (2)- 205/450139657 23641DOSTĘPNA (2)- 205/451125351 37341DOSTĘPNA (2)- 205/45290036 90041DOSTĘPNA (2)- 205/45397039 77041DOSTĘPNA (2)- 205/45497039 77041DOSTĘPNA (2)- 205/45590136 94141DOSTĘPNA (2)- 205/457108244 36241DOSTĘPNA (2)- 205/458105543 25541DOSTĘPNA (2)- 205/459121349 73341DOSTĘPNA (2)- 205/460125351 37341DOSTĘPNA (2)- 205/46190236 98241DOSTĘPNA (2)- 205/46298940 54941DOSTĘPNA (2)- 205/46389836 81841DOSTĘPNA (2)- 205/465112145 96141DOSTĘPNA (2)- 205/466146259 94241DOSTĘPNA (2)- 205/467115047 15041DOSTĘPNA (2)- 205/468118448 54441DOSTĘPNA (2)- 205/469128352 60341DOSTĘPNA (2)- 205/470122350 14341DOSTĘPNA (2)- 205/472108248 69045DOSTĘPNA (2)- 205/473113951 25545DOSTĘPNA (2)- 205/474110549 72545DOSTĘPNA (2)- 205/475111049 95045DOSTĘPNA (2)- 205/476109349 18545DOSTĘPNA (2)- 205/477109349 18545DOSTĘPNA (2)- 205/47990236 98241DOSTĘPNA (2)- 205/48096739 64741DOSTĘPNA (2)- 205/48196739 64741DOSTĘPNA (2)- 205/48290236 98241DOSTĘPNA (2)- 205/484117047 97041DOSTĘPNA (2)- 205/485129453 05441DOSTĘPNA (2)- 205/486148460 84441DOSTĘPNA (2)- 205/487126351 78341DOSTĘPNA (2)- 205/488126751 94741DOSTĘPNA (2)- 205/489150861 82841DOSTĘPNA (2)- 205/4902469101 22941DOSTĘPNA (2)- 205/491107644 11641DOSTĘPNA (2)- 205/492106843 78841DOSTĘPNA (2)- 205/49498340 30341DOSTĘPNA (2)- 205/495106843 78841DOSTĘPNA (2)- 205/496100241 08241DOSTĘPNA (2)- 205/497107944 23941DOSTĘPNA (2)- 205/498115247 23241DOSTĘPNA (2)- 205/499122655 17045DOSTĘPNA (2)- 205/500150467 68045DOSTĘPNA (2)- 205/501140157 44141DOSTĘPNA (2)- 205/502128852 80841DOSTĘPNA (2)- 205/504128752 76741DOSTĘPNA (2)- 205/505140357 52341DOSTĘPNA (2)- 205/506106943 82941DOSTĘPNA (2)- 205/507102942 18941DOSTĘPNA (2)- 205/508104042 64041DOSTĘPNA (2)- 205/509100841 32841DOSTĘPNA (2)- 205/51093538 33541DOSTĘPNA (2)- 205/51193738 41741DOSTĘPNA (2)- 205/51293638 37641DOSTĘPNA (2)- 205/51393538 33541DOSTĘPNA (2)- 205/515124744 89236DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 673 ZŁ 205/516123244 35236DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 665 ZŁ 205/517107140 69838DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 610 ZŁ 205/519108541 23038DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 618 ZŁ 205/520140235 05025REZERWACJA (3)10%, 60 MCY, 526 ZŁ 205/521128738 61030DOSTEPNA (3)10%, 60 MCY, 579 ZŁ 205/523128738 61030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 579 ZŁ 205/524140235 05025DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 526 ZŁ 205/525132342 33632DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 635 ZŁ 205/526132342 33632DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 635 ZŁ 205/52766226 48040DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 397 ZŁ 205/52957524 15042DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 362 ZŁ 205/530115039 10034DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 586 ZŁ 205/53293137 24040DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 559 ZŁ 205/53393137 24040DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 559 ZŁ 205/53493037 20040DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 558 ZŁ 205/53593037 20040DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 558 ZŁ 205/537105337 90836DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 569 ZŁ 205/538108739 13236DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 587 ZŁ 205/539113040 68036DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 610 ZŁ 205/540116341 86836DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 628 ZŁ 205/54194936 06238DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 541 ZŁ 205/54294035 72038DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 536 ZŁ 205/54394135 75838DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 536 ZŁ 205/54498137 27838DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 559 ZŁ 205/545128838 64030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 580 ZŁ 205/546120636 18030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 543 ZŁ 205/548121036 30030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 544 ZŁ 205/549130539 15030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 587 ZŁ 205/55075529 44539DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 442 ZŁ 205/551150948 28832DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 742 ZŁ 205/552151048 32032DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 725 ZŁ 205/553114640 11035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 602 ZŁ 205/554113239 62035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 594 ZŁ 205/55575429 40639DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 441 ZŁ 205/55666226 48040DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 397 ZŁ 205/55757528 75050DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 431 ZŁ 205/55989133 85838DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 508 ZŁ 205/560103839 44438DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 592 ZŁ 205/561100838 30438DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 575 ZŁ 205/562127139 40131DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 591 ZŁ 205/563124338 53331DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 578 ZŁ 205/564102535 87535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 538 ZŁ 205/565107837 73035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 566 ZŁ 205/567109028 34026DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 425 ZŁ 205/5691088SPRZEDANA 205/570111629 01626REZERWACJA (3)10%, 60 MCY, 435 ZŁ 205/571SPRZEDANA 205/57291244 68849REZERWACJA (3) 10%, 60 MCY, 670 ZŁ 205/57489944 05149REZERWACJA (3)10%, 60 MCY, 661 ZŁ 205/575123460 46649DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 907 ZŁ 205/576113737 52133DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 563 ZŁ 205/577107035 31033REZERWACJA (3) 10%, 60 MCY, 530 ZŁ 205/578120339 69933DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 595 ZŁ 205/58090831 78035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 477 ZŁ 205/58196833 88035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 508 ZŁ 205/58296933 91535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 509 ZŁ 205/58390631 71035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 476 ZŁ 205/585111038 85035DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 583 ZŁ 205/586108537 97535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 570 ZŁ 205/587108137 83535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 567 ZŁ 205/58988330 90535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 464 ZŁ 205/590121336 39030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 546 ZŁ 205/591113634 08030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 511 ZŁ 205/593109127 27525DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 409 ZŁ 205/594119835 94030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 539 ZŁ 205/595128135 86828DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 538 ZŁ 205/596116829 20025DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 438 ZŁ 205/598116234 86030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 523 ZŁ 205/599129038 70030DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 580 ZŁ 205/600131936 93228REZERWACJA (3) 10%, 60 MCY, 554 ZŁ 205/601133137 26828DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 559 ZŁ 205/603104936 71535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 551 ZŁ 205/60491131 88535DOSTĘPNA (3)10%, 60 MCY, 478 ZŁ 205/6051323SPRZEDANA 205/6061172SPRZEDANA 205/607100433 13233REZERWACJA (3) 10%, 60 MCY, 497 ZŁ 205/608100533 16533REZERWACJA (3)10%, 60 MCY, 497 ZŁ 205/609 1356 67 800 50 DOSTĘPNA (3) - 205/610 1363 68 150 50 DOSTĘPNA (3) - 205/61197439 93441DOSTĘPNA (2)- 205/61297139 81141DOSTĘPNA (2)- 205/61398540 38541DOSTĘPNA (2)- 205/614107243 95241DOSTĘPNA (2)- 205/616102542 02541DOSTĘPNA (2)- 205/617103042 23041DOSTĘPNA (2)- 205/618101241 49241DOSTĘPNA (2)- 205/61997039 77041DOSTĘPNA (2)- 205/620133454 69441DOSTĘPNA (2)- 205/621121549 81541DOSTĘPNA (2)- 205/622133054 53041DOSTĘPNA (2)- 205/623121549 81541DOSTĘPNA (2)- Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% możesz już korzystać z działki; - po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka.GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,
,

5 450 000 | 312600 m2
nr oferty: 050536

WYJĄTKOWA INWESTYCJA 31,26 ha nad 1000 hektarowym Jeziorem Pile ok. 600 m linii brzegowej jeziora - cena do negocjacji; - możliwość sprzedaży osobno poszczególnych działek . Działki objęte są obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo i przeznaczone są jako: Działki nr 200/2, 200/3, 209/1, 197, 210/2, 201, 412 - 6 Ut - teren zabudowy usługowej - usługi turystyczne; Działki nr 214/2 - 7Ut - teren zabudowy usługowej - usługi turystyczne; W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-nia, na terenach oznaczonych symbolami 6Ut i 7Ut ustala się: 1) lokalizację usług turystycznych; 2) dopuszczenie: a) wydzielenia jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni całkowitej każdego budynku usługowego, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji niekubaturowych sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych, d) lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych na czas trwania imprez, e) wydzielania działek, o szerokości nie mniejszej niż 8 m, służących jako dojazd do działek budowlanych, które nie posiadają lub nie będą posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej, f) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 3500 m2; 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 700 m2; 5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 55% powierzchni działki budowlanej; 6) wysokość zabudowy: a) dla budynków usługowych do 2 kondygnacje nadziemne, przy czym nie więcej niż 9 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; 7) kąt nachylenia połaci dachowych do 12o lub od 30o do 56o; 8) dostęp do przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, w tym przez dojazdy, o których mowa w pkt 2 lit. e; 9) w strefach `W III` ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.Działki nr 216/3, 216/4 - 5Ut - teren zabudowy usługowej - usługi turystyczne; W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-nia, na terenie oznaczonym symbolem 5Ut ustala się: 1) lokalizację usług turystycznych; 2) dopuszczenie: a) wydzielenia jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni całkowitej każdego budynku usługowego, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji niekubaturowych sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych, d) lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych na czas trwania imprez, e) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej; 5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 55% powierzchni działki budowlanej; 6) wysokość zabudowy: a) dla budynków usługowych do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 14 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 7 m; 7) kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków usługowych od 30o do 45o, b) dla budynków pomocniczych do 45o; 8) dostęp do przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych; 9) w strefie `W III` ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na ry-sunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2. Działka nr 191/3 - 2US - Teren sportu i rekreacji. Działka nr 191/2 w części 1US- Teren sportu i rekreacji, a w części 23Zl W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-nia, na terenach oznaczonych symbolami 1US i 2US ustala się: 1) lokalizację plaży; 2) dopuszczenie: a) zachowania istniejących budynków, b) lokalizacji boisk sportowych, c) lokalizacji pomostów; 3) powierzchnię działki równą powierzchni danego terenu; 4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 85% powierzchni danego terenu; 5) zakaz budowy i przebudowy budynków; 6) dostęp do przyległych dróg publicznych.Na terenach: 1US, 2US,23ZL, dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii brzegowej Jez. Pile (poza planem); Dla całego terenu została wykonana mapa sytuacyjno - wysokościowa. Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.