94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Borne Sulinowo,
Al. Niepodległości B. Chrobrego

3 800 000 | 18626 m2
nr oferty: 050158

TEREN INWESTYCYJNY - Borne Sulinowo - centrum miasta. Cztery działki o łącznej pow. 1,8626 ha - działka nr 45/23 o pow. 4834 m2 cena 986.000 zł - działka nr 45/22 o pow. 3205 m2 cena 653.000 zł - działka nr 45/27 o pow. 4354 m2 cena 888.000 zł - działka nr 45/24 o pow. 6233 m2 cena 1.271.000 zł Działki położone są w centrum Bornego Sulinowa. To niezwykłe miasto położone jest w lesie nad rozległym i malowniczym Jeziorem Pile o powierzchni ponad 1000 ha i ma wszelkie atrybuty, by stać się unikalnym centrum turystyki i wypoczynku Pojezierza Drawskiego. Atrakcyjności dodaje też specyficzna historia miasta i gminy oraz odbywający się co roku "Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych". Działki położone są między: główną ulicą miasta - Aleją Niepodległości a ulicą B. Chrobrego, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Zespołem Szkół (Gimnazjum i Liceum) oraz budynkami mieszkalnymi przy Poczcie. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się 2 stacje transformatorowe. Na terenie działek znajdują się przyłącza wodne i kanalizacyjne (aktualnie nie wykorzystywane). Wzdłuż działek przy ulicy Al. Niepodległości i B. Chrobrego przebiegają trasy przewodów telekomunikacyjnych, magistrale wodne, gazowe, kanalizacyjne (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), sieci cieplne. Pomiędzy oferowanymi do sprzedaży czterema działkami znajduje się działka oznaczona nr 45/28, która stanowi własność Gminy Borne Sulinowo (teren placu publicznego). Przedstawiona oferta jest o tyle unikalna, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo na oferowanych działkach powstanie centrum tego miasta (Rynek). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - działka nr 45/23 oznaczona jest jako: 127 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje); - działka nr 45/22 oznaczona jest jako: 126 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje); - działka nr 45/27 oznaczona jest jako: 123 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje); - działka nr 45/24 oznaczona jest jako: 123 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje). Oraz w części 125 KP - teren placu publicznego. Odległości: - Szczecinek - ok. 20 km (dobre połączenie ze Szczecinkiem komunikacją BUS), - Czaplinek - ok. 20 km. Wynagrodzenie pośrednika ponosi Sprzedający. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości..

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

42 000 | 1017 m2
nr oferty: 050869

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, częściowo graniczące z kompleksem leśnym. Wraz z działkami sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; - nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; - ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; - na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Określono następujące zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów: - zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w drodze; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). PROMOCJA! MOŻLIWOŚĆ KUPNA CZĘŚCI DZIAŁEK NA RATY PŁATNE W TERMINIE DO 5 LAT. NR DZIAŁKIPOWIERZCHNIA (M2)CENA (PLN)CENA ZA M2 (PLN)WEWNĘTRZNE MOŻLIWOŚĆ KUPNA NA RATY DO 5 LAT 205/196436 WD (2)- 205/235691 WD (2)- 205/263941 WD (2)- 205/303824 WD (2)- 205/374330 WD (2)- 205/404301 WD (2)- 205/423451 WD (2)- 205/465286 WD (2)- 205/495463163 890 30 AA (2)- 205/513925117 750 30 AA (2)- 205/553961 WD (2)- 205/611981 WD (2)- 205/692299 WD (2)- 205/714023120 690 30 AA (2) - 205/772456 WD (1)- 205/813138109 830 35 AA (1)- 205/873067 WD (1)- 205/92199179 640 40 AA (1)- 205/952311 WD (1)- 205/1073443137 720 40 AA (1)- 205/109193177 240 40 AA (1)- 205/1102670 WD (1)- 205/111203881 520 40 AA (1)- 205/1292952 WD (1)- 205/1343567 WD (1) - 205/1443456 WD (1) - 205/1493082138 690 45 AA (1)- 205/188139669 80050DAD (2)- 205/190128748 906 38AW (2) KUP NA RATY 205/192129350 000 38,7JAM (2)- 205/193141255 000 38,9JAM (2)- 205/195104557 500 55DAD (2)- 205/196111144 44040AW (1)KUP NA RATY 205/197111061 100 55DAD (1)- 205/199102246 000 45JAM (1)- 205/200101640 64040AW (1)KUP NA RATY 205/201111061 100 55DAD (1)- 205/203154570 000 45,3WS(1) - 205/205105650 000 47,3WS(1) - 205/207131646 060 35 AW (1)KUP NA RATY 205/208135960 000 44,1 JAM (1)- 205/21093251 300 55 DAD (1)- 205/21194046 000 49 JAM (1)- 205/215 153076 500 50 DAD (1)- 205/217 125160 000 48 JAM (1)- 205/218150252 570 35 AW (1)KUP NA RATY 205/2211295 62 000 47,9 JAM (1)- 205/2241422 71 100 50 DAD (1)- 205/232100052 000 52 JAM (1)- 205/236119165 500 55DAD (1)- 205/239115363 400 55DAD (1)- 205/241118255 00046,5 JAM (1)- 205/247134065 000 48,5IM (1) - 205/248132864 000 48,2 IM (1) - 205/2541240 47 500 38,3 IM (2) - 205/255125448 000 38,3 IM (2) - 205/2561115 43 000 38,5 IM (2) - 205/2581115 43 000 38,5 IM (2) - 205/259916 36 000 39,3 IM (2) - 205/260919 36 000 39,1 IM (2) - 205/261911 36 000 39,5 IM (2) - 205/262913 36 000 39,4 IM (2) - 205/263910 36 000 39,5 IM (2) - 205/264919 36 000 39,1 IM (2) - 205/2651421 54 000 38 IM (2) - 205/2671264 48 000 38 IM (2) - 205/2681264 48 000 38 IM (2) - 205/2691259 48 000 38,1 IM (2) - 205/2701027 40 000 38,9 IM (2) - 205/2711026 40 000 39 IM (2) - 205/2721026 40 000 39 IM (2) - 205/2731018 40 000 39,3 IM (2) - 205/2741016 40 000 39,4 IM (2) - 205/2751115 43 500 39 IM (2) - 205/2761056 41 000 38,8 IM (2) - 205/278 1226 48 000 39,1 IM (2) - 205/279 1226 48 000 39,1 IM (2) - 205/280 1225 48 000 39,2 IM (2) - 205/281 1211 47 000 38,8 IM (2) - 205/282 1200 47 000 39,2 IM (2) - 205/283 1200 47 000 39,2 IM (2) - 205/284 1055 41 000 38,9 IM (2) - 205/286 1055 41 000 38,9 IM (2) - 205/287 1066 41 500 38,9 IM (2) - 205/289 981 39 000 39,7 IM (2) - 205/290 963 39 000 40,5IM (2) - 205/291 972 39 000 40,1IM (2) - 205/292 1274 50 000 39,2 IM (2) - 205/293 1273 50 000 39,2 IM (2) - 205/296 747 33 000 44,2 IM (1) - 205/297 796 34 000 42,7IM (1) - 205/298 757 33 000 43,6IM (1) - 205/300 1468 70 000 47,7 IM (1) - 205/301 1340 65 000 48,5 IM (1) - 205/303 1013 50 000 49,3 IM (1) - 205/304 1225 60 000 49IM (1) - 205/306 1005 50 000 50 IM (1) - 205/310 908 37 000 40,7 KM (2) - 205/311 969 38 000 38,2 KM (2) - 205/312 970 38 000 40,2KM (2) - 205/313 908 37 000 40,7KM (2) - 205/315 1243 50 000 40,2KM (2) - 205/316 1245 50 000 40,2KM (2) - 205/317 1109 45 000 40,6KM (2) - 205/318 1248 50 000 40KM (2) - 205/319 1350 53 000 39,3 KM (2) - 205/320 2028 77 000 38 KM (2) - 205/321 973 42 000 43,2KM (2) - 205/323 111147 000 42,3KM (2) - 205/325 1017 42 000 41,3KM (1) - 205/326 1099 55 000 50KM (1) - 205/327 1197 56 00046,8 KM (1) - 205/328 1182 55 000 46,5 KM (1) - 205/329 1197 55 000 46 KM (1) - 205/332 917 46 000 50,1KM (1) - 205/333 922 46 000 49,9 KM (1) - 205/334 1268 62 000 48,9 KM (1) - 205/335 1170 57 000 48,7 KM (1) - 205/336 1291 65 000 50,3 KM (1) - 205/363116446 560 40AW (2)KUP NA RATY 205/515124747 400 38 AW (2)KUP NA RATY 205/516123246 800 38 AW (2)KUP NA RATY 205/517107140 700 38 AW (2) KUP NA RATY 205/519108541 230 38 AW (2)KUP NA RATY 205/521128748 900 38 AW (2)KUP NA RATY 205/523128748 900 38AW (2)KUP NA RATY 205/525132348 950 37 AW (2)KUP NA RATY 205/526132348 950 37AW (2)KUP NA RATY 205/52766236 410 55AW (2)KUP NA RATY 205/52957534 500 60 AW (2)KUP NA RATY 205/530115046 000 40AW (2)KUP NA RATY 205/531 1166 46640 40 AW (2)KUP NA RATY 205/53293137 24040AW (2)KUP NA RATY 205/53393137 24040AW (2)KUP NA RATY 205/53493037 20040AW (2)KUP NA RATY 205/53593037 20040AW (2)KUP NA RATY 205/537105342 120 40 AW (2)KUP NA RATY 205/538108743 480 40 AW (2)KUP NA RATY 205/539113045 200 40 AW (2)KUP NA RATY 205/540116346 520 40 AW (2)KUP NA RATY 205/54294037 600 40AW (2)KUP NA RATY 205/54394137 640 40 AW (2)KUP NA RATY 205/545128848 950 38 AW (2)KUP NA RATY 205/546120645 800 38AW (2)KUP NA RATY 205/548121045 980 38AW (2)KUP NA RATY 205/549130549 600 38AW (2)KUP NA RATY 205/55075538 500 51 AW (2)KUP NA RATY 205/551150957 300 38 AW (2)KUP NA RATY 205/552151057 400 38AW (2)KUP NA RATY 205/553114645 840 40AW (2)KUP NA RATY 205/554113245 280 40AW (2)KUP NA RATY 205/55575438 500 51AW (2)KUP NA RATY 205/55666236 400 55AW (2)KUP NA RATY 205/55757534 500 60 AW (2)KUP NA RATY 205/55989135 640 40AW (1)KUP NA RATY 205/560103841 520 40AW (1) KUP NA RATY 205/561100840 320 40AW (1)KUP NA RATY 205/58090836 320 40AW (2)KUP NA RATY 205/58196838 720 40AW (2)KUP NA RATY 205/58296938 760 40AW (2)KUP NA RATY 205/58390636 240 40AW (2)KUP NA RATY 205/585111044 400 40AW (2)KUP NA RATY 205/586108543 400 40 AW (2)KUP NA RATY 205/587108143 240 40AW (2)KUP NA RATY 205/58988335 320 40AW (2)KUP NA RATY 205/590121346 100 38AW (2)KUP NA RATY 205/591113643 200 38AW (2)KUP NA RATY 205/593109141 500 38AW (2)KUP NA RATY 205/594119845 500 38 AW (2)KUP NA RATY 205/595128148 700 38AW (2)KUP NA RATY 205/596116844 400 38AW (2)KUP NA RATY 205/599129049 000 38AW (2)KUP NA RATY 205/607100449 900 49,7USZ (1) - 205/640111449 560 45AW (1)KUP NA RATY Zakup na raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% możesz już korzystać z działki; - po wpłacie 50% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);- każdy rok rozłożenia na raty podwyższa cenę o 4%; - bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka.GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.