94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk rosyjski facebookgoogle+

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Siemczyno,
działka

43 000 | 1000 m2
nr oferty: 0504651

DZIAŁKA NA JEZIOREM DRAWSKO Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA BARDZO DOBRA CENA!Działka:- 90/19 o pow. 1000 m2, klasa gruntów: RV;Sprzedaż wraz z udziałem z udziałem 1/27 części w działkach 98/4, 98/9, 90/22, 90/13, 334/8 o łącznej powierzchni 0,9784 ha (działki drogowe wewnętrzne i dostęp do jeziora).Działki znajdują się w pięknej okolicy lasów i jezior. Piękny teren do wypoczynku i rekreacji.Najbliższe działki wykorzystywane rekreacyjnie znajdują się ok. 30 m od działki. Media: prąd i wodociąg biegnie w drodze.Działki położone są ok. 150 m od Zatoki Henrykowskiej Jez. Drawsko.Działki obecnie porośnięte są samosiejką w większości młodymi brzózkami. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE!Jezioro Drawsko jest największym jeziorem Pojezierza Drawskiego (1866 ha). Jest to drugie pod względem głębokości jezioro w Polsce (83m). Ma bardzo urozmaiconą linię brzegową, której długość wynosi 76 km, wąskie i kręte zatoczki, 14 wysp i liczne półwyspy. Otoczone ze wszystkich stron lasami stanowi część Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wspaniałe okolice do uprawiania wszelkich form aktywnego wypoczynku. Oaza ciszy i spokoju.Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Siemczyno,
działka

43 000 | 1082 m2
nr oferty: 0504650

DZIAŁKA NA JEZIOREM DRAWSKO Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA BARDZO DOBRA CENA!Działka:- 90/21 o pow. 1082 m2, klasa gruntów: RV;Sprzedaż wraz z udziałem z udziałem 1/27 części w działkach 98/4, 98/9, 90/22, 90/13, 334/8 o łącznej powierzchni 0,9784 ha (działki drogowe wewnętrzne i dostęp do jeziora).Działki znajdują się w pięknej okolicy lasów i jezior. Piękny teren do wypoczynku i rekreacji.Najbliższe działki wykorzystywane rekreacyjnie znajdują się ok. 30 m od działki. Media: prąd i wodociąg biegnie w drodze.Działki położone są ok. 150 m od Zatoki Henrykowskiej Jez. Drawsko.Działki obecnie porośnięte są samosiejką w większości młodymi brzózkami. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE!Jezioro Drawsko jest największym jeziorem Pojezierza Drawskiego (1866 ha). Jest to drugie pod względem głębokości jezioro w Polsce (83m). Ma bardzo urozmaiconą linię brzegową, której długość wynosi 76 km, wąskie i kręte zatoczki, 14 wysp i liczne półwyspy. Otoczone ze wszystkich stron lasami stanowi część Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wspaniałe okolice do uprawiania wszelkich form aktywnego wypoczynku. Oaza ciszy i spokoju.Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek, Trzesieka
Turystyczna

249 000 | 3584 m2
nr oferty: 0504649

DZIAŁKA BUDOWLANA NA ATRAKCYJNYM OSIEDLU SZCZECINKA, OSIEDLE TRZESIEKA, UL. TURYSTYCZNA. Działka budowlana nr 38/5 o pow. 3584 m2 o równym ukształtowaniu terenu, usytuowana w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych oraz `małej obwodnicy` miasta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 82MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu 82MN ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków usługowych, b) budynków pomocniczych, c) dróg stanowiących dojazdy do nowo wydzielonych działek budowlanych, d) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m2; 4) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolnostojących, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych lub usługowych do 12 m, przy czym nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie poddasza użytkowego, - dla budynków pomocniczych do 5,5 m, f) dachy: - strome (od 25 do 45 stopni) dla budynków mieszkalnych lub usługowych, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których w ramach przebudowy i rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dachu o istniejącym kącie nachylenia połaci dachowych, - o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni dla budynków pomocniczych. Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz znajdują się w ul. Turystycznej. Klasy gruntów: RV - grunty orne - 0,2009 ha; Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,1575 ha. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: długość ok. 111m x szerokość ok. 32m. Dojazd drogą asfaltową. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Turowo,
,

47 000 | 1025 m2
nr oferty: 0504642

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH W TUROWIE. TYLKO OK. 3 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych (działki w trakcie podziału geodezyjnego), bardzo ładnie położonych, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych - nowe domy.Działki w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 49MN,U: - podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; - uzupeniające przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe; - wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m; - geometria dachów - pochyłe, jedno- lub dwuspadowe o symetrycznie pochylonych połaciach (dopuszcza się wprowadzenie mniejszych elementów dachu takich jak naczółki, lukarny, facjaty, sygnaturki, wieżyczki i uzupełniające połacie garaży, ganków, werand, wykuszy, wiat itp. o zróżnicowanych spadach i nachyleniach) i jako wielospadowe; - pokrycie dachów dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową); - nachylenie połaci dachowych - od 25 do 45 stopni; - powierzchnia zabudowy - nie więcej nniż 30% powierzchni działki budowlanej; - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni działki budowlanej; - wskaźnik intensywności zabudowy - do 0,9; - w zakresie sieci wodociągowej: ustala się rozbudowę i przebudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcze się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych; - w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: ustala się budowę i rozbudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się ogrzewanie budynków z indywidulanych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne żródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych. Działki nr 19, 20 i 21 położone są w granicach strefy ograniczonej ochrony stanowiska archelogicznego WIII. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w drodze gminnej oraz w drodze wewnętrznej w części przy zabudowaniach - wodociąg prywatny; - kanalizacja - w drodze gminnej. Dojazd: - do kompleksu gminną drogą gruntową ok. 450 m od drogi asfaltowej (droga krajowa DK 11); - na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi - udział. Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek: - nr 1, pow. ok. 1860m2, ok. 35m x 54m, RV, cena 72 000 zł; - nr 2, pow. ok. 1342m2, ok. 26m x 53m, RV, cena 58 000 zł; - nr 3, pow. ok. 1393m2, ok. 27m x 53m, RV, cena 58 000 zł - REZERWACJA; - nr 4, pow. ok. 1393m2, ok. 27m x 53m, RV, cena 58 000 zł - REZERWACJA; - nr 5, pow. ok. 1761m2, ok. 35m x 55m, RV, RIVb, cena 68 000 zł; - nr 6, pow. ok. 1312m2, ok. 25m x 53m, RV, cena 58 000 zł; - nr 7, pow. ok. 1329m2, ok. 26m x 53m, RV, cena 58 000 zł; - nr 8, pow. ok. 1304m2, ok. 25m x 53m, RV, cena 58 000 zł; - nr 9, pow. ok. 1322m2, ok. 26m x 53m, RV, N, cena 58 000 zł; - nr 10, pow. ok. 1024m2, ok. 24m x 42m, RVI, cena 47 000 zł; - nr 11, pow. ok. 1024m2, ok. 24m x 42m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 12, pow. ok. 1024m2, ok. 24m x 42m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 13, pow. ok. 1012m2, ok. 24m x 41m, RVI, cena 47 000 zł; - nr 14, pow. ok. 1021m2, ok. 24m x 41m, RVI, cena 47 000 zł; - nr 15, pow. ok. 1012m2, ok. 24m x 41m, RVI, cena 47 000 zł; - nr 16, pow. ok. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 17, pow. ok. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, RIVb, cena 47 000 zł; - nr 18, pow. ok. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, RIVb, cena 47 000 zł; - nr 19, pow. ok. 1356m2, ok. 25m x 55m, RV, cena 58 000 zł; - nr 20, pow. ok. 1093m2, ok. 25m x 44m, RV, cena 47 000 zł; - nr 21, pow. ok. 1025m2, ok. 32m x 35m, RV, RIVb, RIVa, cena 47 000 zł; - nr 22, pow. ok. 1447m2, ok. 52m x 32m, RIVa, PsIV, cena 58 000 zł; - nr 23, pow. ok. 1023m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, cena 47 000 zł; - nr 24, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, RV, cena 47 000 zł; - nr 25, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, RV, cena 47 000 zł; - nr 26, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RIVb, RV, N, cena 47 000 zł; - nr 27, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, LzPsIV, N, cena 47 000 zł; - nr 28, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, LzPsIV, N, cena 47 000 zł; - nr 29, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, LzPsIV, cena 47 000 zł; - nr 30, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, cena 47 000 zł; - nr 31, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 32, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 33, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 34, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI, cena 47 000 zł; - nr 35, pow. ok. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, cena 47 000 zł; - nr 36, pow. ok. 1217m2, ok. 30m x 40m, RIVa, RIVb, RV, cena 52 000 zł. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ubiedrze,
,

44 000 | 2998 m2
nr oferty: 0504641

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. RATA - JEDYNE 660 ZŁ MIESIĘCZNIE! DZIAŁKA PIĘKNIE POŁOŻONA NA SKRAJU M. UBIEDRZE, OTOCZONA Z DWÓCH STRON LASEM, OK. 9 KM OD BOBOLIC, OK. 40 KM OD MORZA BAŁTYCKIEGO. Działka budowlana nr 110/5 pięknie położona w kompleksie działek, w pobliżu zabudowań mieszkalnych, otoczona z dwóch stron lasem, na skraju wsi. Teren lekko pagórkowaty. Dojazd do działki drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną (droga prywatna - udział). Aktualnie na terenie obrębu Ubiedrze nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego.W decyzji ustalono (m. in.): - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 10%; - szerokość elewacji frontowej: do 15 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m; - wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m; - układ połaci: dwu- lub wielospadowy; - kąt nachylenia połaci: od 30 do 45 stopni; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki; - energia elektryczna: zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci; - woda: zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci; - odprowadzenie ścieków: do zbiorników bezodpływowych; - minimum jedno miejsce postojowe na jedną jednostkę mieszkalną. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - wodociąg - w drodze asfaltowej. Klasy gruntów: grunty rolne RV i RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:- minimalny wkład własny - 10%;- po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;- spłata w ratach miesięcznych lub innych;- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);- bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka.GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NA MAPIE. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ubiedrze,
,

44 000 | 2933 m2
nr oferty: 0504640

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. RATA - JEDYNE 660 ZŁ MIESIĘCZNIE! DZIAŁKA PIĘKNIE POŁOŻONA NA SKRAJU M. UBIEDRZE, POD LASEM, OK. 9 KM OD BOBOLIC, OK. 40 KM OD MORZA BAŁTYCKIEGO. Działka budowlana nr 110/1 pięknie położona w kompleksie działek, przy zabudowaniach mieszkalnych, pod lasem, na skraju wsi. Teren lekko pagórkowaty. Dojazd do działki drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną (droga prywatna - udział). Aktualnie na terenie obrębu Ubiedrze nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego.W decyzji ustalono (m. in.): - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 10%; - szerokość elewacji frontowej: do 15 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m; - wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m; - układ połaci: dwu- lub wielospadowy; - kąt nachylenia połaci: od 30 do 45 stopni; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki; - energia elektryczna: zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci; - woda: zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci; - odprowadzenie ścieków: do zbiorników bezodpływowych; - minimum jedno miejsce postojowe na jedną jednostkę mieszkalną. Media: - prąd - w drodze asfaltowej; - wodociąg - w drodze asfaltowej. Klasy gruntów: grunty rolne RV i RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Przez działkę, na jej skraju w części przy drodze, przebiega linia energatyczna. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:- minimalny wkład własny - 10%;- po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;- spłata w ratach miesięcznych lub innych;- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);- bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka.GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NA MAPIE. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.