94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

28 350 | 810 m2
nr oferty: 0505187

DOŁGIE - DZIAŁKA BLISKO JEZIORA, IDEALNA NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK, OK. 17 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 198/30 rekreacyjno - budowlaną, bardzo ładnie położoną, ok. 350 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), ok. 550 m od gminnej plaży, w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie. Działka o terenie równym, porośniętym trawą i miejscami samosieją sosny. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (m. in.): - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie. Media: - prąd - w drodze; - wodociąg i kanalizacja znajdują się w drodze gminnej. Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 400 m drogą polną (w tym częściowo drogą prywatną, na której ustanowiona jest bezpłatna służebność przejścia i przejazdu). Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czaplinek,
Jarzębinowa

130 000 | 1729 m2
nr oferty: 0505190

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH. CZAPLINEK UL. JARZĘBINOWA. Działka nr 407/2 o pow. 1729 m2 położona w Czaplinku przy ul. Jarzębinowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka działka oznaczona jest symbolem: w części oznaczona jest symbolem A 30 MN, UH, UG, USR, ZP ... - Zabudowa jednorodzinna, mieszkalno - pensjonatowa, pensjonatowa, zabudowa jednorodzinna z rzemiosłem i drobną produkcją oraz ogrodnictwem, infrastruktura techniczna z komunikacją drogową, usługi handlu, gastronomii, sportu rekreacji. Ustalenia planu dla tego terenu i niektórych obszarów sąsiadujących zawarto w `Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wiejska` stanowiącej integralną część zmiany planu. Część terenu znajduje się w strefie `B` ochrony konserwatorskiej.Zgodnie z częścią graficzna planu ww. działka oznaczona jest symbolem MN - zabudowa jednorodzinna.oraz w części oznaczona jest symbolem MN.13 tj. teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą. Media: woda i kanalizacja znajdują się w drodze, prąd i gaz- znajduje się wzdłuż granicy działki. Dojazd drogą ok. 50 m od drogi asfaltowej. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czaplinek,
Jarzębinowa

99 000 | 1304 m2
nr oferty: 0505189

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH. CZAPLINEK UL. JARZĘBINOWA. Działka nr 407/1 o pow. 1304 m2 położona w Czaplinku przy ul. Jarzębinowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka działka oznaczona jest symbolem: A 30 MN, UH, UG, USR, ZP ... - Zabudowa jednorodzinna, mieszkalno - pensjonatowa, pensjonatowa, zabudowa jednorodzinna z rzemiosłem i drobną produkcją oraz ogrodnictwem, infrastruktura techniczna z komunikacją drogową, usługi handlu, gastronomii, sportu rekreacji. Ustalenia planu dla tego terenu i niektórych obszarów sąsiadujących zawarto w `Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wiejska` stanowiącej integralną część zmiany planu. Część terenu znajduje się w strefie `B` ochrony konserwatorskiej.Zgodnie z częścią graficzna planu ww. działka oznaczona jest symbolem MN - zabudowa jednorodzinna. Media: woda i kanalizacja znajdują się w drodze, prąd i gaz- znajduje się wzdłuż granicy działki. Wymiary działki: ok. 26m x 54m. Dojazd do działki drogą gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Turowo,
,

209 000 | 3422 m2
nr oferty: 0505188

DZIAŁKA BUDOWLANA W TUROWIE, W GMINIE SZCZECINEK Działka budowlana nr 85/23 o pow. 3422 m2, usytuowana przy drodze krajowej numer 11. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami: MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnym w.i.z. 0.75, KL-2 - drogi publiczne klasy drogi lokalnej o szer. 14 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych, KD - drogi publiczne klasy drogi dojazdowej o szer. 10 m dla odcinków nowoprojektowanych lub modernizowanych. Dla terenu MNU ustala się m.in.: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej szeregowej i atrialnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, - zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, - zakaz wykonywania przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, - dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, - ustala się, że dla mieszkalnictwa jednorodzinnego należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, - maksymalna wysokość zabudowy - 12m, - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 2 dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej i działki) - 30% powierzchni działki, - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800m2, - maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 50%. Media: woda, kanalizacja i prąd znajdują się w drogach. Klasy gruntów: grunty orne - RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Wymiary działki: długość ok. 34m x szerokość ok. 103m. Dojazd drogą asfaltową i gruntową (droga gruntowa częściowo urządzona w terenie). Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

99 000 | 4092 m2
nr oferty: 0505185

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W RADOMYŚLU BLISKO SZCZECINKA Działka budowlana numer 122/4 o powierzchni 4092 m2 położona w okolicy lasu. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie: grunty orne. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy ustalającą warunki zabudowy dotyczące inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i wolnostojącymi budynkami o funkcji garażowej i gospodarczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nowowydzielonej działce powstałej w ramach podziału wtórnego działki. Budynek mieszkalny może być realizowany maksymalnie jako dwukondygnacyjny w tym poddasze użytkowe, z dachem symetrycznym, dwuspadowym lub wielospadowym krytym dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, o nachyleniu połaci dachowej od 25 do 45 stopni. Budynki towarzyszące o funkcji garażowej i gospodarczej mogą być realizowane maksymalnie jako parterowe z dachem symetrycznym, dwuspadowym lub wielospadowym krytym dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, o nachyleniu połaci dachowej analogicznym jak na budynku mieszkalnym. Działka zlokalizowana jest na terenach, których celem jest ochrona wartości historycznych i archeologicznych - Stanowisko archeologiczne WIII - nr 167. Dopuszcza się przeprowadzenie podziału działki na dwie działki; minimalna powierzchnia wydzielonych działek - 2000m2. Dojazd do działki z drogi asfaltowej i dalej drogą gruntową (odcinek ok. 170 m). Media: - prąd - w drodze; - woda - w drodze; - wodociąg - w drodze. Wymiary działki: szerokość ok. 44 m; długość ok. 88 m (granica od strony drogi). Klasy gruntów: grunty orne RVI, nieużytki N. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Morskie
Morska

1 998 000 | 13959 m2
nr oferty: 2103842

Teren przemysłowo - usługowy zlokalizowany w przemysłowej części miasta o pow. 13.959m2. LOKALIZACJA. - teren położony przy ul. Morskiej, w II linii zabudowy od tej ulicy; - odległość 2 km od trasy S6, 400 m od drogi krajowej nr 6 i nr 11; - bezpośrednie sąsiedztwo obiektu handlowego BRICO MARCHE; - w sąsiedztwie hale, magazyny, obiekty przemysłowe; MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY. 1. brak aktualnego planu miejscowego dla tego terenu; 2. przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalin: - funkcja dominująca: produkcyjna i magazynowa, rzemiosło produkcyjne, składy, hurtownie, bazy transportowe, obsługa komunikacji drogowej i kolejowej; - funkcja uzupełniająca: usługi, w tym obiekty użyteczności publicznej, hotelarskie, istniejąca lokale mieszkalne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, dopuszcza się wariant lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem wytworzonej energii o mocy powyżej 100 KW; 4. wydane warunki zabudowy obejmujące następujące inwestycje: - budynek handlowo - usługowy branży spożywczej o powierzchni sprzedaży do 2.000m2; - budynek stacji paliw o powierzchni o powierzchni zabudowy do 200m2; - z uwagi na istniejące sąsiedztwo istnieje możliwość uzyskania warunków zabudowy dla hali, magazynu, hurtowni, budynku produkcyjnego, handlowego, itp.; UZBROJENIE. Media przebiegają przez działkę oraz w granicy działki. Uzyskanie przyłączy (woda, energia, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. CENA. Podana cena: 1.988.000,- zł jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%, razem cena brutto: 2.457.540,- zł. KOMUNIKACJA. Bezpośredni dojazd do działki drogą asfaltową od strony południowo - wschodniej lub poprzez ustanowioną służebność przejazd i przechodu - przez ciąg komunikacyjny od strony północno - zachodniej - przez teren BRICO MARCHE. KONTAKT. Wszelkie pytania dotyczące terenu, możliwości zabudowy, zgromadzonej dokumentacji - dostępne w biurze.