94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert hale i magazyny na sprzedaż

sortuj
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

Drzewiany,
,

209 000 | 680 m2 | pokoi: 3
nr oferty: 0503953

NOWA JESZCZE NIŻSZA CENA! DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM PO BYŁEJ SUSZARNI ZBOŻA I DREWNA, DRZEWIANY, GM. BOBOLICE. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 39/3 o pow. 1,1143 ha zabudowanej budynkiem po byłej suszarni zboża i drewna, wagą samochodową, drogą dojazdową, placem betonowym oraz ogrodzeniem. Budynek po byłej suszarni: murowany, wolno stojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z 3 pomieszczeń. Fundamenty oraz ściany fundamentowe wykonane z żelbetonu. Konstrukcja nośna budynku mieszana - stalowa i murowana. Ściany konstrukcyjne i działowe wykonane z pustaka betonowego i cegły. Ściany osłonowe - wypełnione blachą stalową ocynkowaną, trapezową. Dach - konstrukcja stalowa pokryta blachą stalową, ocynkowaną, trapezową. Posadzki betonowe. Elewacja oraz tynki zewnętrzne - cementowo wapienne. Waga samochodowa zdekompletowana, nadaje się do odtworzenia. Nieruchomość posiada plac betonowy dookoła suszarni i wewnętrzną drogę dojazdową, betonową. Działka ogrodzone siatką stalową na słupkach. Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną. Media: - prąd - na granicy działki; - woda - z sieci, obecnie odłączona; - kanaliza - szambo. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 20R - tereny rolne z zakazem zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi. Część działki objęta jest strefą W III - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 1. Zaopatrzenie w wodę: - nakazuje się zaopatrzenie w wodę z istniejącego komunalnego wodociągu, poprzez rozbudowę sieci, w oparciu o istniejące w obszarze planu i poza obszarem planu wodociągi. 2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych: - nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej do oczyszczalni ścieków w Bobolicach, poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącego systemu; - dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w granicach terenów elementarnych obsługiwanych przez te przepompownie; - dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej; - z chwilą zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej nakazuje się likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączenie nieruchomości do tych sieci. 3. Ścieki opadowe i roztopowe: - nakazuje się odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez system rowów melioracyjnych; - dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej poprzez budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej; - dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych na terenach działek budowlanych do gruntu; - wody opadowe i roztopowe z dachów, placów oraz dróg (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi) mogą być odprowadzane bez konieczności ich oczyszczenia; - dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczenia do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni. 4. Zaopatrzenie w ciepło: - dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych, w tym systemy grzewcze wykorzystujące źródła odnawialne. Ustalenia planu nie ograniczają możliwości likwidacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, w tym o innych, niż określone w ustaleniach ogólnych i szczegółowych, parametrach wynikających z nowych technologii, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi infrastrukturą techniczną terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu, w szczególności przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.