94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Jelenino,
,

55 000 | 1889 m2
nr oferty: 0505153

DZIAŁKA BUDOWLANA WE WSI POD SZCZECINKIEM. Działka budowlana z pozostałościami fundamentów po starym siedlisku, położona we wsi, w pobliżu kościoła i innych zabudowań i ok. 6 km od Szczecinka. Fundament zajmuje znaczną część działki. Powierzchnia działki: 1 889 m2. Wymiary działki: ok 52 m x 39 m. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:MNU-3: teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej.Działka znajduje się w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, a także w granicach obszaru chronionego krajobrazu quot;Pojezierze Drawskiequot;. Media:- prąd, woda i kanalizacja w drodze przy działce, dodatkowo przez działkę przebiega wodociąg; - trafostacja na sąsiedniej działce.Dojazd do działki drogą asfaltową (trasa krajowa Szczecinek - Szczecin) i częściowo drogą utwardzoną. We wsi znajdują się: szkoła podstawowa (gimnazjum w Turowie), kościół, 2 sklepy, przystanek PKS i BUS. Odległości:- Jezioro Świdno-Sarcze ok. 2 km, - Jezioro Ciemino ok. 4 km,- Szczecinek ok. 6 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Brzeźno,
,

47 700 | 3775 m2
nr oferty: 0505152

DZIAŁKA Z CZĘŚCIĄ STAWU, POŁOŻONA W KOMPLEKSIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZY JEZIORZE WIELATOWO, BRZEŹNO - OK. 12 KM OD SZCZECINKA. Działka nr 21/13 o pow. 3775 m2, pięknie położona nad jeziorem Wielatowo (pow. jeziora ok. 182 ha), w pobliżu dużych kompleksów leśnych oraz licznych urokliwych jeziorek, a także sąsiednich zabudowań mieszkalnych. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MNU-2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych. Klasy gruntów: - grunty orne RIVa (1814 m2), - grunty orne RIVb (213 m2),- łąki trwałe ŁV (1531 m2), - rowy na łąkach trawałych (217 m2). Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Teren pagórkowaty. Dojazd drogą asfaltową, na terenie kompleksu utwardzonymi drogami wewnętrznymi (droga prywatna - udział). Wraz z działką sprzedawany jest udział w działce drogowej (działka nr 21/30), która prowadzi także bezpośrednio do jeziora Wielatowo. Media: prąd - na terenie kompleksu znajduje się trafostacja. Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki położone na terenie kompleksu (oznaczone na mapce) o różnych powierzchniach i cenach. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Mieszałki,
,

29 900 | 2200 m2
nr oferty: 0505145

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 448 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 123/2 o pow. 2200 m2, położoną w obrębie geodezyjnym Mieszałki gm. Grzmiąca. Działka w całości porośnięta jest trawą. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W decyzji ustalono (m. in.): - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; - pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący parterowy budynek; - szerokość elewacji frontowej: od 10 m do 18 m; - wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3 m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka; - geometria dachu głównego: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokaliowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne; - kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu; - wielkość powierzchni zabudowy: do 25%; - wielkość powierzchni zielonej: min 50%; - zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość realizacji studni; - odprowadzenie ścieków: w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość realizacji szczelnego zbiornika na ścieki bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa; - zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Działka położona jest na obszarze Natura 2000 - obszary ptasie quot;Ostoja Drawskaquot;. Na działce występują urządzenia melioracji wodnych. Klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,03 ha), łąki ŁIV (0,17 ha), nieużytki N (0,02 ha). Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: ok. 89 m x 27 m. Dojazd drogą gruntową. Media: - prąd i wodociąg - w drodze gruntowej (główna droga dojazdowa); - kanalizacja - w działce sąsiedniej (po drugiej stronie głównej drogi dojazdowej). Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie). Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Rybacka

550 000 | 7667 m2
nr oferty: 0505141

DUŻA DZIAŁKA - USŁUGI, SKŁADY, MAGAZYNY - WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW DO 15 M SZCZECINEK UL. RYBACKA Przedmiotem oferty jest nieruchomość - duża działka zabudowana budynkami , położona na działce nr 43/4 o pow. 7667 m2. Budynki murowane wybudowane w latach 60 XX w (całość o pow. użytkowej 629 m2) Część zabudowań to: - budynek biurowo - socjalny, - dwa budynki gospodarcze przylegle do budynku biurowego, - budynek warsztatowo - magazynowy. Budynki w stanie do remontu i adaptacji. Media: - woda - wodociąg, - kanalizacja - szambo 15 m3, kanalizacja w drodze obok działki, - prąd i siła w budynkach. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka działka oznaczona jest symbolem B-9.UUstalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-9.U:1) przeznaczenie - zabudowa usługowa;2) zasady podziału geodezyjnego:a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż0,20 ha,b) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha, przeznaczonejwyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej;3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:a) budynki usługowe,b) dopuszcza się składy, magazyny,c) wysokość budynków - do 15 m,d) liczba kondygnacji nadziemnych - do trzech,e) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 45° lub mniejszym,f) powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki budowlanej,g) maksymalna intensywność zabudowy - 1,40,h) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,i) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennychi drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m;4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu B-24.KD-Z lub B-25.KD-D. W (planie) ustaleniach w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:dopuszcza się zachowanie istniejących w dniu uchwalenia planu budynków, zlokalizowanych częściowoprzed linią zabudowy, a także ich nadbudowę w obrębie części wysuniętej przed tą linię; Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości (lokalu).

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,
,

75 000 | 3343 m2
nr oferty: 0505139

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W RADOMYŚLU OK. 14 KM OD SZCZECINKA Działka budowlana numer 124/12 o powierzchni 3343m2 położona na skraju wsi, w okolicy lasu, blisko zabudowań mieszkalnych. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka posiada następujące przeznaczenie: grunty orne. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy ustalającą warunki dla budowy budynku mieszkalnego z garażem wybudowanym lub wolnostojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dojazd do działki z drogi asfaltowej i dalej drogą gruntową odcinek ok. 90 m (droga gruntowa prywatna - nabywany wraz z działką udział w drodze); Media: - prąd - w drodze przy działce; - woda i kanalizacja - w drodze przy działce. Wymiary działki: szerokość ok. 41 m; długość ok. 80 m. Klasy gruntów: grunty orne RV, RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Kopernika

109 000 | 532 m2
nr oferty: 0505134

DZIAŁKA BUDOWLANA W CENTRUM MIASTAZ PROJEKTEM BUDOWLANYM SZCZECINEK UL. KOPERNIKA Działka budowlana nr 531 o pow. 532 m2, położona w centrum miasta Szczecinek, w pięknej okolicy. Działka w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 53 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 53MN, ustala się m. in.:1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;2) dopuszczenie lokalizacji garaży;3) zabudowę mieszkaniową wolno stojącą;4) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 400,0 m2;5) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej;7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą niż 40%;8) wysokość zabudowy:a) nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, tj. nie więcej niż 5,5 m dogórnej krawędzi gzymsu, i nie więcej niż 12,0 m do najwyższego punktu dachu, z wyjątkiemgaraży,b) garaży nie więcej niż 5,0 m do najwyższego punktu dachu; Działka sprzedawana jest wraz z projektem budowlanym Archon quot;Przy Wiosennej 6quot;. Media: Prąd, woda, kanaliza i gaz w drodze. Klasy gruntów: Bp. Dojazd do działki drogą asfaltową. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.