94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
TEREN INWESTYCYJNY - Borne Sulinowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Borne Sulinowo,
Al. Niepodległości B. Chrobrego

3 800 000 | 18626 m2
nr oferty: 050158

TEREN INWESTYCYJNY - Borne Sulinowo - centrum miasta. Cztery działki o łącznej pow. 1,8626 ha - działka nr 45/23 o pow. 4834 m2 cena 986.000 zł - działka nr 45/22 o pow. 3205 m2 cena 653.000 zł - działka nr 45/27 o pow. 4354 m2 cena 888.000 zł - działka nr 45/24 o pow. 6233 m2 cena 1.271.000 zł Działki położone są w centrum Bornego Sulinowa. To niezwykłe miasto położone jest w lesie nad rozległym i malowniczym Jeziorem Pile o powierzchni ponad 1000 ha i ma wszelkie atrybuty, by stać się unikalnym centrum turystyki i wypoczynku Pojezierza Drawskiego. Atrakcyjności dodaje też specyficzna historia miasta i gminy oraz odbywający się co roku "Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych". Działki położone są między: główną ulicą miasta - Aleją Niepodległości a ulicą B. Chrobrego, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Zespołem Szkół (Gimnazjum i Liceum) oraz budynkami mieszkalnymi przy Poczcie. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się 2 stacje transformatorowe. Na terenie działek znajdują się przyłącza wodne i kanalizacyjne (aktualnie nie wykorzystywane). Wzdłuż działek przy ulicy Al. Niepodległości i B. Chrobrego przebiegają trasy przewodów telekomunikacyjnych, magistrale wodne, gazowe, kanalizacyjne (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), sieci cieplne. Pomiędzy oferowanymi do sprzedaży czterema działkami znajduje się działka oznaczona nr 45/28, która stanowi własność Gminy Borne Sulinowo (teren placu publicznego). Przedstawiona oferta jest o tyle unikalna, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo na oferowanych działkach powstanie centrum tego miasta (Rynek). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - działka nr 45/23 oznaczona jest jako: 127 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje); - działka nr 45/22 oznaczona jest jako: 126 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje); - działka nr 45/27 oznaczona jest jako: 123 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje); - działka nr 45/24 oznaczona jest jako: 123 MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (w zabudowie zwartej tworzącej ciągłe pierzeje). Oraz w części 125 KP - teren placu publicznego. Odległości: - Szczecinek - ok. 20 km (dobre połączenie ze Szczecinkiem komunikacją BUS), - Czaplinek - ok. 20 km. Wynagrodzenie pośrednika ponosi Sprzedający. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości..

Działki budowlane nad jeziorem Dołgie.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

54 864 | 1016 m2
nr oferty: 050869

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, częściowo graniczące z kompleksem leśnym. Wraz z działkami sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; - ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; - nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; - ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; - na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci; - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w drodze; - energia elektryczna - w drodze. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział). PROMOCJA! MOŻLIWOŚĆ KUPNA CZĘŚCI DZIAŁEK NA RATY PŁATNE W TERMINIE DO 2 LAT. NR DZIAŁKIPOWIERZCHNIA (M2)CENA (PLN)CENA ZA M2 (PLN)WEWNĘTRZNE MOŻLIWOŚĆ KUPNA NA RATY DO 2 LAT 205/196436198 000 30,80 WD (2)- 205/235691175 000 30,75 WD (2)- 205/263941 123 000 31,20 WD (2)- 205/303824 120 000 31,40 WD (2)- 205/374330 135 000 31,20 WD (2)- 205/404301 135 000 31,40 WD (2)- 205/465286 163 000 30,80 WD (2)- 205/495463191 205 35 AA (2), Ls - 205/513925137 375 35 AA (2)- 205/553961123 000 31,05 WD (2)- 205/61198175 000 37,85 WD (2)- 205/69229985 000 37 WD (2)- 205/714023140 805 35 AA (2) - 205/77245690 000 36,60 WD (1), WIII - 205/813138125 520 40 AA (1), WIII - 205/92199189 595 45 AA (1)- 205/95231197 000 42 WD (1)- 205/1073443154 935 45 AA (1), WIII - 205/109193186 895 45 AA (1)- 205/1102670110 000 41,20 WD (1)- 205/111203891 710 45 AA (1)- 205/1443456160 000 46,30 WD (1) - 205/188139669 80050DAD (2)- 205/190128766 924 52 AW (2) KUP NA RATY 205/195104557 500 55DAD (2), U,Ut - 205/196111158 883 53AW (1)KUP NA RATY 205/197111061 100 55DAD (1)- 205/200101654 864 54AW (1), WIII KUP NA RATY 205/201111061 100 55DAD (1), WIII - 205/207131667 116 51 AW (1)KUP NA RATY 205/21093251 300 55 DAD (1)- 205/215 153076 500 50 DAD (1)- 205/2241422 71 100 50 DAD (1)- 205/236119165 500 55DAD (1)- 205/239115363 400 55DAD (1)- 205/363116461 692 53AW (2), U,Ut KUP NA RATY 205/515124764 844 52 AW (2)KUP NA RATY 205/516123264 064 52 AW (2)KUP NA RATY 205/517107157 834 54 AW (2) KUP NA RATY 205/519108558 590 54 AW (2)KUP NA RATY 205/525132367 473 51 AW (2)KUP NA RATY 205/526132367 473 51AW (2)KUP NA RATY 205/52766246 410 70,1AW (2)KUP NA RATY 205/52957544 500 77,4 AW (2)KUP NA RATY 205/530115060 950 53AW (2)KUP NA RATY 205/531 1166 61 798 53 AW (2)KUP NA RATY 205/53293151 205 55AW (2)KUP NA RATY 205/53393151 205 55AW (2)KUP NA RATY 205/53493051 150 55AW (2)KUP NA RATY 205/537105356 862 54 AW (2)KUP NA RATY 205/538108758 698 54 AW (2)KUP NA RATY 205/539113059 890 53 AW (2)KUP NA RATY 205/540116361 639 53 AW (2)KUP NA RATY 205/54294051 700 55AW (2)KUP NA RATY 205/54394151 755 55 AW (2)KUP NA RATY 205/546120662 712 52AW (2)KUP NA RATY 205/549130566 555 51AW (2), Ls KUP NA RATY 205/55075548 500 64,2 AW (2)KUP NA RATY 205/552151075 500 50AW (2)KUP NA RATY 205/553114660 738 53AW (2)KUP NA RATY 205/55575448 500 64,3AW (2)KUP NA RATY 205/55666246 400 70AW (2)KUP NA RATY 205/55757544 500 77,4 AW (2)KUP NA RATY 205/55989149 005 55AW (1), WIII KUP NA RATY 205/560103856 052 54AW (1), WIII KUP NA RATY 205/561100854 432 54AW (1), WIII KUP NA RATY 205/58090849 940 55AW (2)KUP NA RATY 205/58196853 240 55AW (2)KUP NA RATY 205/58296953 295 55AW (2)KUP NA RATY 205/58390649 830 55AW (2)KUP NA RATY 205/585111058 830 53AW (2)KUP NA RATY 205/586108558 590 54 AW (2)KUP NA RATY 205/587108158 374 54AW (2)KUP NA RATY 205/58988348 565 55AW (2)KUP NA RATY 205/590121363 076 52AW (2), Ls KUP NA RATY 205/591113660 208 53AW (2)KUP NA RATY 205/593109158 914 54AW (2)KUP NA RATY 205/594119863 494 53 AW (2), Ls KUP NA RATY 205/595128166 612 52AW (2), Ls KUP NA RATY 205/596116861 904 53AW (2)KUP NA RATY 205/599129067 080 52AW (2), Ls KUP NA RATY Zakup na raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 50% stajesz się już właścicielem i możesz korzystać z działki; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 2 lat (24 miesiące);- każdy rok rozłożenia na raty podwyższa cenę o 5%; - bez sprawdzania zdolności kredytowej;- zabezpieczenie - tylko hipoteka.GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.