94 347 70 00, invest@investsc.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk ukraiński facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działka pod bud. 1-rodz. - Sarbinowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo, Sarbinowo
Nad Rozlewiskiem

497 060 | 1714 m2
nr oferty: 1001332

Czy szukasz idealnego miejsca na dom nad morzem, lub na swój biznes? Sarbinowo może być miejscem gdzie spełnią się Twoje marzenia na własny dom, bądź działalność gospodarczą. Oferujemy na sprzedaż atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem w odległości około 800 metrów od morza. Sarbinowo to nadmorska miejscowość wypoczynkowa oddalona około 7 km na zachód od Mielna i 17 km na północny zachód od Koszalina. Słynie ona z urokliwego klimatu i wyjątkowej promenady nad samym morzem. Wzdłuż promenady znajdują się liczne kawiarnie, bary i ogródki gastronomiczne, a także hotele i pensjonaty. Nr działki 24/23 pow. 1714 m 2. Działka ta powstała w wyniku podziału pierwotnej nieruchomości o numerze 24/7. Cena za 1 m 2 brutto wynosi 290,00 zł. Udział w drodze dojazdowej wewnętrznej nr 24/24 (pow. 501 m 2) w cenie działki Działka objęta MPZP - symbol IV.03.MU: tereny zabudowy mieszkalno- usługowej. UZBROJENIE: W sąsiedztwie tej działki jest realizowana inicjatywa uzbrajania tych i sąsiednich działek w sieć kanalizacyjną i wodną. Właściciel działki podjął również starania o zrealizowanie budowy sieci gazowej ze środków przyznanych na tel cel przez UE. Szczegóły tych przedsięwzięć dla konkretnie zainteresowanych udziela właściciel. Uwaga: W kompleksie obok tej działki są już prowadzone prace budowlane. Dojazd: Jadąc od asfaltowej ul. Południowej w Sarbinowie do działki jest ok. 350 m. Przedłużenie ulicy Nad Rozlewiskiem prowadzi bezpośrednio do Traktu Nadmorskiego Gąski i Mścicie do drogi S6. UWAGA: Na sprzedaż oferujemy także sąsiadujące z wyżej wymienioną działki w kompleksie. Istnieje możliwość zakupu jednej lub więcej działek. Działka 24/21 jest zarezerwowana. Zapraszamy na prezentacja nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Pośrednikami odpowiedzialnymi zawodowo za ofertę, nr lic. zaw. 45 lub 21167.

Działka budowlana blisko Okonka, w obr. Anielin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Anielin,
,

324 000 | 14800 m2
nr oferty: 0506078

DZIAŁKA BUDOWLANA, W OOBRĘBIE ANIELIN, GM. OKONEK Oferujemy sprzedaż nieruchomości o obszarze 1,4800ha, składającej się z działki nr 240/23 znajdującej się w obrębie Anielin, w gminie Okonek, przy Okonku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: - 114MN, 115MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - 35U - tereny zabudowy usługowej, - 21ZP - tereny zieleni ogólnodostępnej, - 62KDW, 63KDW, 73KDW - tereny dróg wewnętrznych. Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1.- budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszącą zabudową gospodarczą, - możliwość wbudowania usług w budynek mieszkalny lub gospodarczy, - zabrania się lokalizowania nowych budynków o funkcji wyłącznie usługowej, chyba, że zapisy szczegółowe to umożliwiają, 2. Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad poziomem terenu przy wejściu głównym do budynku, o ile zapis szczegółowy nie stanowi inaczej. 3. Ustala się możliwość podpiwniczania budynków mieszkalnych, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w p. 2. 4. W przypadku działek o powierzchni poniżej 400 m2 nie stosuje się zapisu dotyczącego dopuszczalnej powierzchni zabudowy. 5. Garaż z częścią gospodarczą - wolno stojący, wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego. 6. Budynki gospodarcze na działce budowlanej wyłącznie parterowe, z rzędną okapu na wysokości max 3.0 m ponad poziomem terenu, powierzchnia zabudowy do 60 m2. 7. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane na działce MN przykryte dachami o nachyleniu połaci 0-15°. 8. Obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich połaci dachu projektowanego budynku mieszkalnego. 9. Obowiązująca linia zabudowy dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych.10. Budynki znajdujące się poza obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy pozostają w tym usytuowaniu do zużycia technicznego; wyjątek stanowią obiekty znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej, które podlegają ochronie i rewaloryzacji. 11. Dopuszcza się miejscowe wysunięcie części budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię obowiązującą przy łącznej szerokości wysuniętych elementów ściany frontowej nie przekraczającej 30% jej długości, nie dotyczy linii obowiązującej będącej jednocześnie linią rozgraniczającą terenu. 12. Budynkom mieszkalnym, które posiadają dachy o niesymetrycznym nachyleniu połaci, w przypadku przebudowy, rozbudowy lub remontu dachu należy przywrócić symetrię dachu. 13. Dla terenów MN poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla terenów oznaczonych symbolem U ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej, w tym: oświaty i kultury, ochrony zdrowia, administracji, handlu i gastronomii, rzemiosła, obsługi ruchu turystycznego itp. 2. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych. 3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny U. Dla terenów oznaczonych symbolem ZP ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej jak parki, zieleńce, skwery, pasy zieleni ochronnej itp. 2. Możliwość prowadzenia sieci i budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, chyba, że zapis szczegółowy to umożliwia. 4. Dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżek rowerowych oraz lokalizację obiektów małej architektury. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW ustala się w ogólnych warunkach zabudowy m.in.: 1. Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach rozgraniczających z umieszczonymi w nich elementami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wynikającymi z funkcji drogi i uwarunkowań terenowych. 2. W liniach rozgraniczających ulic wojewódzkich i gminnych możliwość prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 3. Wzdłuż każdej ulicy, o ile pozwalają na to warunki terenowe, należy prowadzić ścieżki rowerowe, zarówno w liniach rozgraniczających ulic projektowanych jak i istniejących. 4. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych należy prowadzić kierując się zasadą urozmaicenia gatunków drzew i krzewów. Dla terenów oznaczonych symbolami 114MN, 115MN dodatkowo ustalono w planie: a) zabudowa projektowana w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego, c) wysokość budynków mieszkalnych - parter z poddaszem użytkowym w dachu o nachyleniu połaci 30-35°, z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości max 0.80 m, główna kalenica równoległa do obowiązującej linii zabudowy, d) możliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropodachem, e) szerokość elewacji frontowej 15.0 do 22.0 m, f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy może stanowić max. 35% powierzchni działki, g) ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.80 m; Dla terenów oznaczonych symbolem 35U dodatkowo ustalono w planie: a) teren projektowanej zabudowy usługowej z domami mieszkalnymi właścicieli inwestycji, b) zabudowa usługowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, - budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stropodachem lub dachem o spadku połaci 15-30°, - dopuszczalna powierzchnia zabudowy może stanowić max. 40% powierzchni działki, c) dom mieszkalny w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy: - parterowy z poddaszem użytkowym w dachu o nachyleniu połaci 30-35°, z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości max 0.80 m, główna kalenica równoległa do obowiązującej linii zabudowy, możliwy II-kondygnacyjny ze stropodachem, - powierzchnia zabudowy do 500 m2, d) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% powierzchni terenu niezabudowanego, e) dojazd do usług wyłącznie od strony 62KDW, dojazd do budynków mieszkalnych możliwy od 63KDW poprzez teren 22ZP, f) ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.8 m; Dla terenów oznaczonych symbolem 35U dodatkowo ustalono w planie: A) teren projektowanej zieleni ogólnodostępnej, pełniącej funkcję izolacyjną terenów usługowych 35U od zabudowy mieszkalnej,b) nasadzenia zieleni wysokiej i średniej, c) możliwość sytuowania dojazdów do zabudowy mieszkalnej terenu 35U, d) zakaz grodzenia terenu;Dla terenów oznaczonych symbolami 62KDW dodatkowo ustalono w planie: a) projektowana droga klasy D, obsługująca tereny projektowanej zabudowy usługowej, b) szerokość w liniach rozgraniczających 15.0 m, c) możliwe miejsca postojowe wzdłuż drogi. Dla terenów oznaczonych symbolami 63KDW, 73KDW dodatkowo ustalono w planie: a) projektowana droga klasy D, obsługująca tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej, b) szerokość w liniach rozgraniczających 15.0 m, c) obustronne nasadzenia szpalerów drzew; W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono także m.in, że: 1) Teren objęty planem leży w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych OWO. 2) Na terenie objętym planem miejscowym zabrania się lokalizacji ferm hodowlanych. 3) Ustala się obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i sieci elektrycznej oraz na terenach usługowych i przemysłowych do sieci kanalizacji deszczowej. 4) Ustala się obowiązek podłączenia do sieci gazowej lub budowę instalacji grzewczych na ekologiczne źródła energii. 5) Do czasu realizacji sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych - szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, z których będą one regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków oraz budowę lokalnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi; zabrania się budowy przydomowychoczyszczalni ścieków. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. W odległości ok. 40m od działki przebiega linia kolejowa. Klasy gruntu: RV, RVI -grunty orne. Dojazd do działek drogą asfaltową. Wymiary działki: ok. 35mx440m Media: brak. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Szczecinek - działka budowlana nad jeziorem!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,
Żeglarska

289 000 | 1200 m2
nr oferty: 0506074

PIĘKNA DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY JEZIORZE TRZESIECKO! SZCZECINEK UL. ŻEGLARSKA. Działka budowlana nr 371/2 o pow. 1200 m2 położona przy jeziorze Trzesiecko (dostęp do jeziora poprzez wąską gminną działkę), w sąsiedztwie domów mieszkalnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 34MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się: 1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej; 2. dopuszczenie lokalizacji: a. budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolno stojącymi, b. budynków pomocniczych; 3. minimalną powierzchnię działki budowlanej: a. dla zabudowy wolno stojącej - 800 m2, b. dla zabudowy bliźniaczej - 450 m2; 4. maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej - 30%; 5. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 50%; 6. maksymalna wysokość zabudowy: a. budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne, b. budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja; 7. maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45°. Działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Media: prąd, woda, kanalizacja i gaz znajdują się w drodze - w ulicy Żeglarskiej. Dojazd drogą polbrukową (ul. Żeglarska), ostatni odcinek (ok. 65m) prowadzi przez drogę wewnętrzną prywatną (udział). Klasy gruntów: pastwiska trwałe PsV, PsVI. Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości oraz wykonanie badań geologicznych gruntu.

Działki w Chałupach pod Koszalinem ! ~1000m2 mpzp
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Chałupy
Chałupy

105 000 | 1025 m2
nr oferty: 5001155

Prezentujemy jedną z trzech nieruchomości gruntowych w Chałupach, w południowym kierunku od Koszalina ! Działka o powierzchni 1025 m2 usytuowana w Chałupach, w niedalekiej odległości od Koszalina (7,5 km) , Świeszyna (2,8 km) oraz Konikowa (2,8 km). Prezentowane miejsce to idealny teren dla osób, które preferują życie poza zgiełkiem miasta. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 25 m x 41 m.Media : energia, woda, kanalizacja oraz sieć telekomunikacyjna ok. 85 metrów od działki. Warunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Działka sprzedawa z udziałem w drodze wewnętrznej - działka 122/33.Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego , oznaczona symbolem 38MN,U/RM :- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; - obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; - obowiązuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa w formie wolno stojącej. Dopuszcza się realizację wolno stojących lub przybudowanych budynków gospodarczych i garażowych; - dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych z uwzględnieniem maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy; - obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej; - obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 30%; - obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,9; - obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9,0 m, - obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m. Wyjątek stanowi napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć, dla której obowiązuje wysokość nie większa niż 50,0 m; - obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów; - wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) - nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji; Istnieje możliwośc zakupu sąsiednich działek :122/29 o powierzchni 1026 m2, wymiary ok. 25 m x 41 m, cena 105 000 zł122/30 o powierzchni 1028 m2, wymiary ok. 25 m x 41 m, cena 105 000 zł Oferta na wyłączność. Poszukujesz terenu pod zabudowę wymarzonego domu lub pod inwestycję ? Nie zwlekaj tylko umów się na prezentację!Treść ogloszenia ma charakter informacyjny i zalecamy jego osobistą weryfikację.

Działka pod bud. 1-rodz. - Sarbinowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sarbinowo,
Nad Rozlewiskiem

469 800 | 1620 m2
nr oferty: 1001331

Czy szukasz idealnego miejsca na dom nad morzem, lub na swój biznes?Sarbinowo może być miejscem gdzie spełnią się Twoje marzenia na własny dom, bądź działalność gospodarczą.Oferujemy na sprzedaż atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem w odległości około 800 metrów od morza.Sarbinowo to nadmorska miejscowość wypoczynkowa oddalona około 7 km na zachód od Mielna i 17 km na północny zachód od Koszalina. Słynie ona z urokliwego klimatu i wyjątkowej promenady nad samym morzem. Wzdłuż promenady znajdują się liczne kawiarnie, bary i ogródki gastronomiczne, a także hotele i pensjonaty. Nr działki 24/21 pow. 1620 m 2. Działka ta powstała w wyniku podziału pierwotnej nieruchomości o numerze 24/7. Cena za 1 m 2 brutto wynosi 290,00 zł. Udział w drodze dojazdowej wewnętrznej nr 24/24 (pow. 501 m 2) w cenie działki Działka objęta MPZP - symbol IV.03.MU: tereny zabudowy mieszkalno- usługowej. UZBROJENIE: W sąsiedztwie tej działki jest realizowana inicjatywa uzbrajania tych i sąsiednich działek w sieć kanalizacyjną i wodną. Właściciel działki podjął również starania o zrealizowanie budowy sieci gazowej ze środków przyznanych na tel cel przez UE. Szczegóły tych przedsięwzięć dla konkretnie zainteresowanych udziela właściciel. Uwaga: W kompleksie obok tej działki są już prowadzone prace budowlane. DOJAZD: Jadąc od asfaltowej ul. Południowej w Sarbinowie do działki jest ok. 350 m. Przedłużenie ulicy Nad Rozlewiskiem prowadzi bezpośrednio do TRAKTU NADMORSKIEGO Gąski i Mścicie do drogi S6.UWAGA: Na sprzedaż oferujemy także sąsiadujące z wyżej wymienioną działki w kompleksie. Zapraszamy na prezentacja nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Pośrednikami odpowiedzialnymi zawodowo za ofertę, nr lic. zaw. 45 lub 21167.

Działka budowlana 250 m od Jeziora Drawsko
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czaplinek,
Pięciu Pomostów

340 000 | 812 m2
nr oferty: 0506062

CZAPLINEK - JEZIORO DRAWSKO DZIAŁKA ATRAKCYJNIE POŁOŻONA OK. 250 m OD JEZIORA DRAWSKO. Działka nr 25/24 obręb Kołomąt o pow. 812 m2 z pięknym widokiem na okolicę, położona w sąsiedztwie nowo wybudowanych domów, przy drodze asfaltowej, ok. 250 m od Jeziora Drawsko na przedłużeniu ul. Pięciu Pomostów biegnącej z Czaplinka do Ośrodka Wypoczynkowego Kusy Dwór. Przeznaczenie: 15MN/U tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.Na działce znajduje się: - domek holenderski o pow. 42,5 m2: salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka z wc, pom. na pralkę; - garaż blaszany o pow. 32 m2, służy jako pomieszczenie gospodarcze; Sprzedaż z: - projektem domu TYP "E-114L" po przeróbkach (nad wejściem i garażem przewidziany jest taras) i z pozwoleniem na budowę (kierownik budowy opłacony); dom o pow. użytkowej 140 m2 salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z wc z podwójnym garażem + poddasze użytkowe ok. 60 m2 (otwarty pokój, łazienka z wc); - kompletem okiem pcv; - kompletnym ogrodzeniem (do zamontowania). Teren działki został podrównany. Media: - prąd - na działce; - woda - na działce; - kanalizacja w drodze. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

DZIAŁKA W OKOLICY JEZIORA KOMORZE
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sikory,
działka

85 000 | 3582 m2
nr oferty: 0506064

SIKORY - BARDZO ŁADNIE POŁOŻONA DZIAŁKA W OKOLICY JEZIORA KOMORZE. Działka nr 76/17 położona w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, z bardzo ładnym widokiem na okolicę oraz Jezioro Żerdno, w okolicy licznych jezior. Odległości do jezior: - ok. 1 km od Jeziora Komorze, - ok. 2 km od Jeziora Żerdno, - ok. 5 km od Jeziora Drawsko Działka sprzedawana jest wraz z udziałem w działce - drodze dojazdowej nr 76/11. Media: - wodociąg znajduje się przy drodze asfaltowej. - dojazd drogą polną ok. 150 m od drogi asfaltowej. Gmina Czaplinek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nr została wydana decyzja o warunkach zabudowy z 2011r. polegająca na budowie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego; budynek dwukondygnacyjny wraz z poddaszem użytkowym mieszkalnym, o dachu pochyłym dwu lub wielospadowym, budynek podpiwniczony lub bez podpiwniczenia; budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 76/17 obręb Sikory w m. Kuszewo, gmina Czaplinek Klasy gruntów: RIVb PsIV. V. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Na terenie obrębu Sikory obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek. Przeznaczenie działki w Studium: - wielofunkcyjna zabudowa wiejska o różnej intensywności Działka sprzedawana jest wraz Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE (NR 131/6 O POW. 3969 M2) - JEST TO DOSTĘP DO JEZIORA KOMORZE - TZW. WSPÓLNEJ PLAŻY. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana, z mediami, blisko jeziora.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,
,

172 000 | 1319 m2
nr oferty: 0506061

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. DOŁGIE - DOMARADZ GM. BIAŁY BÓR. Działka budowlana nr 381 o pow. 1319 m2, położona w kompleksie działek w miejscowości Dołgie - Domaradz, ok. 18 km od Szczecinka, ok. 160 m od jeziora Dołgie, w pobliżu dużego kompleksu leśnego, porośnięta pojedynczymi drzewami. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Ustka. Teren działki znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczona jest symbolem 145MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki;- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni działki.Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;- nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;- ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;- zakazuje się realizacji przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;- zaopatrzenie w wodę: z sieci;- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Klasy gruntów: grunty orne RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary działki: ok. 33m x 40m. Media: - wodociąg w drodze - w odległości ok. 9m od granicy działki; - kanalizacja sanitarna w drodze - w odegłości ok. 1,5m od granicy działki; - energia elektryczna doprowadzona do działki. Dojazd do działki drogą gminną gruntową, ok. 60 m od drogi asfaltowej. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.